18 มกราคม 2562 อเมริกาส่งคืนวัตถุโบราณอายุกว่า 4 พันปี กลับสู่เมืองไทยอีกครั้ง

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7647422/

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีส่งมอบ-รับมอบโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 46 ชิ้นจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ไทย โดยมีนางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ณ ห้องดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ โบราณวัตถุที่ได้กลับคืนมาครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย รับแจ้งจากกรมสารสนเทศ ว่ามีชาวต่างชาติและชาวไทยที่พำนักในสหรัฐฯ รวม 2 ราย ต้องการส่งมอบวัตถุโบราณที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยกลับคืน โดยได้รับคืนจากชาวอเมริกัน 19 ชิ้น และชาวไทย 27 ชิ้น จากนั้น นายอรุณศักดิ์ และนางรุยาภรณ์ ได้ร่วมกันลงนามรับมอบวัตถุโบราณดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนเป็นสักขีพยาน ก่อนที่ขณะผู้บริหารจะเดินชมวัตถุโบราณทั้ง 46 ชิ้น ที่มีการจัดแสดงไว้
สำหรับโบราณวัตถุที่ได้รับจากชาวอเมริกันเป็นวัตถุโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุ 2,000-3,000 ปี บางชิ้นอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมบ้านเชียง อายุราว 4,300 ปี อาทิ กำไลสำริด กระดิ่งสำริด และภาชนะดินเผา ส่วนวัตถุที่ได้รับจากชาวไทยซึ่งเป็นทายาทผู้ครอบครองซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วจำนวน 27 ชิ้น คาดว่าเป็นวัตถุโบราณที่ถูกนำออกมาจากไทยเมื่อ 40 ปีก่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน สามารถติดตามวัตถุโบราณกลับคืนสู่ประเทศไทยได้ทั้งหมด 8 ครั้ง จากสหรัฐฯ 7 ครั้ง และออสเตรเลีย 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 351 รายการ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังอยู่ระหว่างติดตามวัตถุโบราณของไทยที่อยู่ในต่างประเทศกลับคืนอีกกว่า 200 ชิ้น